U cilju uređenja teoretskih i praktičnih dostignuća u razvoju struke, izgrađivanja i dograđivanja odgovornosti prema potrošačima i javnosti, radi ostvarivanja ciljeva savremenog oglašavanja, sponzoriranja i unapređenja prodaje, te sprečavanja mogućih zloupotreba, izvršni direktor za marketing Fabrike duhana Sarajevo utvrđuje:ETIČKI KODEKS SEKTORA MARKETINGA I PRODAJE FDS
 

1. OPĆE ODREDBE

Član 1.


Kodeks pravila oglašavanja (u daljnjem tekstu: Kodeks) predstavlja minimum standarda etike kojih se treba pridržavati u oglašivačkoj praksi, sponzorstvu, unapređenju prodaje i drugim oblicima marketinško - prodajnog komuniciranja s jedinstvenim kriterijima za rad svih uposlenika Sektora Marketinga i Prodaje FDS.

2. PRAVA I OBAVEZE UČESNIKA U PROCESU MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE


Član 2.


Učesnici u procesu marketing razmjene trebaju biti spremni očekivati da:
1. su ponuđeni proizvodi i usluge sigurni i služe svojoj predviđenoj namjeni;
2. informacije o ponuđenim proizvodima i uslugama nisu netačne;
3. svi učesnici izvrše svoje obaveze, finansijske i druge, u dobroj namjeri;
4. prihvate postojanje predviđene interne metode pravičnog regulisanja i/ili ispravljanja žalbi i pritužbi koje se tiču narudžbi

Razumljivo je da će prethodno uključiti, ali ne i ograničiti sljedeće odgovornosti marketara:

U oblasti razvoja i upravljanja proizvodom:
• razotkrivanje svih mogućih rizika u vezi sa primjenom proizvoda ili usluge,
• identificiranje svih substituta nekog proizvoda koji mogu materijalno promijeniti proizvod ili uticati na kupčevu odluku o nabavci,
• identificiranje dodatnih / vanrednih / nepotrebnih troškova za kompaniju;

U oblasti promocije:
• izbjegavanje netačnih izjava u reklami,
• izbjegavanje manipulacija ili pogrešnih prodajnih taktika,
• izbjegavanje prodajnih promocija koje sadrže prevaru i manipulaciju;

U oblasti distribucije:
• ne manipulirati s dostupnosti proizvoda u upotrebi i eksploataciji,
• ne koristiti se prinudom u marketing kanalima distribucije,
• ne koristiti se pretjeranim uticajem prodavača prilikom izbora proizvoda;

U oblasti cijena:
• prakticirati formiranje korektnih / realnih cijena,
• isticati cijenu u bilo kojoj situaciji;

U oblasti istraživanja marketinga:
• zabraniti prodaju ili rasturanje proizvoda i informacija o proizvodu koji je u fazi istraživanja,
• održavanje integriteta istraživanja i izbjegavanje davanja lažnih i netačnih podataka o istraživanju,
• pravično tretirati vanjske klijente i dobavljače.


3. ORGANIZACIONI ODNOSI

Član 3.

Uposlenici sektora marketinga i prodaje moraju paziti kako njihovo ponašanje može uticati na mišljenje drugih u organizacionim odnosima. Oni ne trebaju demantirati, ohrabrivati ili koristiti prinudu da održavaju neetično ponašanje u njihovim odnosima sa ostalim, kao što su: ostali zaposleni, dobavljači i kupci:

1. koristiti povjerljivost i anonimnost u profesionalnim odnosima usmjeravanjem pažnje na privilegirane odnose;
2. ispunjavati svoje obligacije i odgovornosti u ugovorima i uzajamnim slaganjima na vrijeme;
3. izbjegavanje prisvajanja tuđeg rada u cjelini ili djelimično, predstavljanja rada kao svog ličnog ili neubiranje koristi bez dozvole autora ili vlasnika;
4. izbjegavanje manipulacija da se iskoristi prednost u situaciji i da se maksimizira lična korist na način da nefer ošteti ili povrijedi drugu organizaciju.


4. ODGOVORNOSTI UPOSLENIKA SEKTORA MARKETINGA I PRODAJE

 

Član 4.

Uposlenici sektora marketinga i prodaje moraju prihvatiti odgovornosti za posljedice svojih aktivnosti i moraju učiniti svaki napor, osiguravajući da njihove odluke, preporuke i akcije identificiraju, služe i zadovoljavaju svu relevantnu javnost: potrošače, kupce, organizacije i društva. Profesionalni ugovor uposlenika sektora marketinga i prodaje mora biti vođen:
1. osnovnim pravilima poslovne etike: nikoga svjesno povrijediti;
2. da poštuje zakonsku regulativu;
3. tačnim predstavljanjem svog obrazovanja, obuke i iskustva;
4. aktivnim provođenjem, prakticiranjem i promocijom ovog etičkog kodeksa.


5. POŠTENJE I PRAVIČNOST

 

Član 5.

Uposlenici sektora marketinga i prodaje trebaju čuvati integritet, čast i dostojanstvo profesije:
1. biti iskren u služenju kupcima, klijentima, zaposlenima, dobavljačima, distributerima i javnosti;
2. nikad svjesno učestvovati u sukobu interesnog podržavanja sukobljenih strana;
3. uspostavljanje jednake provizije, uključujući plaćanje ili primanje uobičajenih i/ili legalnih kompenzacija u marketing razmjeni.6. ETIČKI KODEKS OGLAŠAVANJA

Pristojnost

Član 6.

Oglašavanje ne treba da sadrži izjavu ili vizuelnu prezentaciju, koje bi bile suprotne pristojnosti, prema uobičajeno prihvaćenim normama ponašanja.

Lojalnost

Član 7.

Oglašavanje treba da bude tako zamišljeno da ne zloupotrebljava povjerenje, odnosno da ne koristi nedostatak iskustva ili znanja „potrošača.“

 

Član 8.

1. Oglašavanje, osim u izuzetnim i opravdanim slučajevima, ne treba da dopusti korištenje osjećanja straha potencijalnog „potrošača“.
2. Oglašavanje ne treba da dopusti korištenje praznovjerja.
3. Oglašavanje ne smije da sadrži nikakvo posredno ili neposredno podržavanje nasilja.
4. Oglašavanje ne smije da podstiče nikakvu vrstu diskriminacije, zasnovane na razlikama u rasi, vjeri ili spolu.

Istinitost

Član 9.

1. Oglašavanje ne treba da sadrži bilo kakvu izjavu ili vizuelnu prezentaciju koja po svojoj prirodi može, direktno ili indirektno, putem izostavljanja, dvosmislenosti ili pretjerivanja dovesti u zabludu „potrošača“, posebno u pogledu:
a) karakteristika proizvoda, kao što su: vrsta, sastav, način i datum proizvodnje, prilagođenost svrsi, mogućnost korištenja, količina, trgovačko ili geografsko porijeklo;
b) vrijednosti proizvoda i ukupne cijene koje stvarno treba platiti;
c) ostalih uslova plaćanja, kao što su prodaja putem zakupa, lizing, plaćanje sa rokovima i prodaja na kredit;
d) isporuke, zamjene, povraćaja, opravke i održavanja;
e) uslova garancije;
f) autorskih prava i prava industrijske svojine, kao što su: patenti, zaštitni znaci, crteži i modeli, trgovačka imena;
g) zvaničnih potvrda i priznanja, dodjeljivanje medalja, nagrada i diploma;
h) obima priloga i predmeta pribavljenih putem dobrotvornih akcija.

2. Oglašavanje treba na pravilan način da se koristi rezultatima istraživanja odnosno citatima izvučenih iz tehničkih i naučnih djela. Statistički podaci ne smiju da budu tako prezentirani i tumačeni da preuveličavaju njihovu stvarnu vrijednost. Naučni izrazi moraju biti pravilno tumačeni i korišteni, a nije dozvoljena upotreba pseudonaučnog rječnika, odnosno izraza bez stvarnog značenja.

Upoređenja

Član 10.

Kada oglašivačka poruka sadrži upoređenja, one ne smiju da budu takve prirode da dovedu potrošača u zabludu i moraju poštivati principe lojalne konkurencije. Elementi upoređivanja treba da budu zasnovani na objektivnim, istinitim i lojalno izabranim činjenicama.

Potvrde

Član 11.

Akcije oglašavanja ne smiju da reprodukuju ili citiraju nijednu potvrdu ni preporuku koja ne bi bila istinita i vezana za iskustvo lica koje daje takvu potvrdu ili preporuku. Zabranjena je upotreba potvrde – izjave ili preporuke koja je zastarjela ili neprimjenjiva iz drugih razloga.

Ogovaranje

Član 12.

Zabranjeno je svako nipodaštavanje drugih preduzeća, privredne djelatnosti ili privredne trgovinske profesije, odnosno proizvoda, koje može da izazove prezir, podsmijeh ili neku drugu vrstu nedozvoljenog odnosa prema subjektu ili objektu takvog ogovaranja.

Zaštita privatnog života

Član 13.

Oglašavanje ne smije ni da predstavlja ni da se poziva na bilo koju ličnost bez njene prethodne saglasnosti, bez obzira da li se radi o njenim javnim ili privatnim aktivnostima. Oglašavanje takođe ne smije, osim u slučaju prethodne saglasnosti, da prikazuje lična dobra ili da se na njih poziva na takav način da se može pretpostaviti da postoji saglasnost ličnosti u pitanju.

Izrabljivanje trgovačkog imena

Član 14.

1. Oglašavanje ne smije neopravdano da se koristi imenom ili skraćenicom drugog preduzeća, društva ili institucije.
2. Oglašavanje ne smije da neopravdano izvlači korist od korištenja imena vezanog za drugu osobu ili firmu, za zaštitini znak ili logotip nekog drugog preduzeća ili nekog drugog proizvoda, kao ni imena „goodwill“ – a koje je neko preduzeće već steklo putem oglašivačke kampanje.

Imitiranje

Član 15.

Zabranjeno je svako imitiranje preloma teksta, krilatica, vizuelne prezentacije, muzike, zvučnih efekata itd., kao i drugih oglašivačkih poruka, ukoliko takvo imitiranje može da navede na zabludu ili zabunu.
Kada jedan oglašivač koji radi na međunardonom planu lansira jednu originalnu oglašivačku kampanju u jednoj ili više zemalja, onda drugi oglašivači ne smiju neopravdano da imitiraju tu kampanju u trećim zemljama u kojim i on može da radi, kada takvo imitiranje može da ga spriječi da proširi svoju kampanju i na treće zemlje u jednom razumnom roku.

Identifikacija oglašavanja

Član 16.

Oglašavanje se mora jasno razlikovati kao takvo, bez obzira na oblik u kojem se javlja, odnosno sredstvo javnog informisanja koje se koristi za njegovu distribuciju; kada se oglašivačka poruka emituje putem sredstava koja takođe sadrže u svom programu informacije, odnosno redaktorske članke, ona treba da bude prezentirana na takav način da se odmah uoči njen karakter poruke oglašavanja.

Tretiranje problema sigurnosti

Član 17.

Sa izuzetkom poruka koje imaju provjereni vaspitni ili društveni (socijalni) karakter, nijedna druga poruka oglašavanja ne smije da sadrži nikakvu vizuelnu prezentaciju, niti neki drugi opis opasne prakse ili situacije u kojima je ugrožena nečija sigurnost.

Djeca i omladina

Član 18.

1. Akcije oglašavanja ne smiju da koriste prirodnu lakovjernost djece ili nedostatak iskustva omladine, niti da zloupotrebljavaju njihov osjećaj za lojalnost.
2. Akcije oglašavanja ne smiju da sadrže nikakvu izjavu ni vizuelnu prezentaciju koje bi mogle da djeci ili omladini nanesu psihičku, moralnu ili fizičku štetu.

Odgovornost

Član 19.

1. Oglašivač, stručnjak ili agencija za oglašavanje, izdavač, vlasnik ili rukovodilac medija, dužni su da poštuju pravila ponašanja koja su sadržana u ovom kodeksu:
a) oglašivač treba da prihvati svu odgovornost za svoje akcije;
b) stručnjak ili agencija za oglašavanje treba da preduzme sve neophodne mjere predostrožnosti u radu na poruci oglašavanja i da nastupa na takav način da oglašivač može da ispuni svoju odgovornost;
c) izdavač, vlasnik medija preko kojeg se širi oglašivačka poruka, odnosno rukovodilac medija koji režira tu poruku, moraju da preduzmu sve potrebne mjere predostrožnosti prilikom prihvatanja formulisane oglašivačke poruke i prilikom njene prezentacije javnosti.

2. Svako lice zaposleno u preduzeću, udruženju ili ustanovi iz jedne od tri kategorije navedene u prethodnim stavovima i koje učestvuju u programiranju, stvaranju, objavljivanju i prenošenju oglašivačke poruke, ima određeni stepen odgovornosti, u zavisnosti od svog položaja u odnosu na obavezu da osigura poštivanje pravila ovog Kodeksa i treba da djeluje u tom smislu.


Član 20.

Odgovornost za poštivanje pravila ovog Kodeksa obuhvata sve elemente – suštinu i oblik – oglašavanja, uključujući potvrde, izjave i vizuelne prezentacije koje su djelo drugoga. Nepoštivanje pravila Kodeksa ne može se opravdati ni u slučajevima kada je suština, odnosno oblik oglašivačke poruke u cjelini ili djelimično djelo drugoga.

 

Član 21.

Oglašavanje koje znači kršenje odredaba ovog Kodeksa ne bi moglo da nađe opravdanje u činjenici da su potrošaču naknadno pružene informacije koje govore istinu.

 

Član 22.

Svako opisivanje, tvrdnja ili oglašivačka ilustracija koji se odnose na činjenice koje se mogu provjeriti, moraju takođe sadržavati elemente verifikacije. Oglašivači treba da budu pripremljeni da mogu odmah da podnesu dokaze na osnovu takvih činjenica, svakom organu samokontrole, koji je zadužen za primjenu ovog Kodeksa.

 

Član 23.

Nijedan oglašivač, stručnjak ili oglašivački agent, izdavač, vlasnik ili reditelj odgovarajućeg medija, ne treba da učestvuje u objavljivanju neke oglašivačke poruke koja je ocijenjena kao neprihvatljiva od organa samokontrole, odgovornog za primjenu ovog Kodeksa.


7. ETIČKI KODEKS SPONZORSTVA

Jasnoća i tačnost

Član 24.

Sponzorstvo i sve slične komunikacije trebaju biti podređene principima jasnoće i tačnosti sa poštivanjem svih osoba i organizacija koje učestvuju u sponzorstvu i svih prava ili drugih privilegija odobrenih sponzoru.

Autonomija i samoodlučnost

Član 25.

Sponzorstvo treba poštivati autonomiju i samoodlučnost obje sponzorske strane, njihovih aktivnosti i osobina, osiguravajući da obje strane ispunjavaju ciljeve koji proizilaze iz ugovora o sponzorisanju. Izuzetno, gdje su intelektualna i kreativna svojstva dio sponzorskog ugovora, kreativna sloboda sponzora strane treba biti poštivana.

Imitacija i zabluda

Član 26.

Sponzor i sponzorisana strana kao i ostale strane koje su uključene u sponzorstvo trebaju izbjegavati imitaciju predstavljanja ostalih sponzorstava, gdje ta imitacija može dovesti u zabludu ili stvarati konfuziju, čak i ako je to vezano sa nekonkurentskim proizvodom, kompanijom ili događajem.

Strane sponzorstva

Član 27.

Sponzorske ugovorne strane trebaju pažljivo zaštiti nerazdvojive članove, kulturne, sportske i druge sadržaje sponzorisane aktivnosti i treba izbjegavati iskorištavanje položaja koji može oštetiti identitet, dostojanstvo ili reputaciju obaju strana. Niti jedna strana ne treba činiti nejasnim, deformisati ili pobijati imidž druge ugovorne stane, niti ikad ugrožavati goodwill ili jasno razlikovanje koje je već stečeno.

Auditorij sponzorstva

Član 28.

Auditorij treba biti jasno informisan o postojanju sponzorstva sa pažnjom na pojedine događaje, aktivnosti ili osobe. Sponzorova poruka ne treba namjerno vrijeđati religiozna, politička ili socijalna ubjeđenja ili profesionalnu etiku auditorija. Gore navedeno ne treba podrazumjevati restrikciju sponzoru da osigura podršku za avangardne ili potencijalno kontroverzne artističko-kulturne aktivnosti, niti zbog toga treba poticati sponzora da cenzuriše sponzorisanu poruku datog događaja.

Artistički ili historijski objekti

Član 29.

Sponzorstvom nikad ne treba upravljati na taj način da povrijedimo umjetničke ili historijske objekte. Sponzorstvo koje treba da zaštiti, održi ili dovede u prvobitno stanje kulturno-umjetničko ili historijsko vlasništvo ili njihove difuzije, treba poštivati javni interes za to.

Višestruko sponzorstvo

Član 30.

Gdje aktivnosti i događaji traže ili dozvoljavaju više sponzora, individualni ugovori trebaju jasno naglasiti (informisati sve sponzore o tome), sva prava, ograničenja i obligacije pojedinačnih sponzora. Sponzorisana strana treba biti svjesna važnosti održavanja odgovarajućeg balansa između sponzora, poštujući exkluzivitet svakog pojedinog sponzora u njegovoj kategoriji / djelatnosti. Izuzetno, svaki član izvršnog komiteta ili sponzora treba svjesno poštivati definisane oblasti sponzorstva ili dodijeljene komunikacijske zadatke bez uplitanja, kojim mogu oštetiti balans između uloga svakog sponzora. Sponzorisana strana treba informisati sve moguće buduće sponzore o sponzorima koji učestvuju u sponzorstvu. Sponzorisana strana ne treba prihvatiti nove sponzore bez odobrenja sponzora koji su već ugovorno vezane strane u sponzorstvu.

TV, radio i bioskopsko sponzorstvo

Član 31.

Sadržaj i raspored sponzorisanih programa ne trebaju biti pod uticajem sponzora tako da ukinu odgovornost, autonomiju i uredničku nezavisnost urednika ili producenta programa. Takođe, treba paziti da ne bude zabune između sponzorstva tog događaja ili aktivnosti i TV, radio i bioskopskog prenosa tog događaja ili aktivnosti.

Ekološko sponzorstvo

Član 32.

I sponzorisane strane trebaju razmišljati o potencijalnom zagađenju okoline, kao rezultatu planiranja, organizovanja i provođenja sponzorskih aktivnosti. Bilo koja sponzorska poruka koja je potpuna ili djelimično bazirana na pozitivnom (ili reduciranju negativnog) zagađenju okoliša mora biti zamijenjena da bi se dobile beneficije.


8. ETIČKI KODEKS UNAPREĐENJA PRODAJE

Poštenje

Član 33.

Sve promocione akcije moraju biti zamišljene na takav način da ne zloupotrebljavaju povjerenje, odnosno na drugi način iskoriste nedostatak iskustva ili poznavanja od strane „korisnika“ ili „posrednika“.

Uslovi ponude

Član 34.

Sve akcije unapređenja prodaje moraju biti zamišljene na takav način da omoguće i olakšaju „korisniku“ jasnu procjenu uslova ponude. Posebno treba voditi računa da se ne precijeni vrijednost „dopunske koristi“, dok promotivna akcija ne smije da prikriva cijenu „glavnog proizvoda“.

Prezentacija

Član 35.

Nijedna akcija unapređenja prodaje ne smije biti prezentirana u lažnom obliku.

Izvršenje promocije

Član 36.

Sve akcije unapređenja prodaje moraju se obavljati uz postojanje odgovarajućih sredstava i dovoljne kontrole; Moraju se preduzimati sve mjere predostrožnosti, kako „korisnici“ ne bi imali nikakvog razloga za žalbu prilikom dobijanja kompletne ponude.

Inicijator posebno mora da obezbjedi:
a) da „dopunske koristi“ budu raspoložive u dovoljnim količinama, kako bi se u razumnom i veoma kratkom roku moglo odgovoriti zahtjevima. U slučaju neizbježnog zakašnjenja „korisnici“ moraju o tome biti blagovremeno obaviješteni, a isto tako, moraju se preduzeti potrebne mjere u cilju objektiviziranja publiciteta datog u ponudi;
b) da oštećeni i neispravni artikli ili neodgovarajuće usluge budu zamijenjeni ili da njihov „korisnik“ bude adekvatno finansijski obeštećen; troškovi nastali u takvim slučajevima moraju se, na zahtjev, odmah nadoknaditi;
c) da svaka učinjena reklamacija u odnosu na robu ili usluge, bude efikasno i korektno evidentirana, tretirana i riješena.

Zaštita privatnog života

Član 37.

Svaka akcija unapređenja prodaje mora poštivati privatni život svakog pojedinca ili trgovca i ni za koga ne smije da bude izvor i razlog ličnih neprijatnosti i nepotrebnih trzavica.

Bezbjednost

Član 38.

Sve akcije unapređenja prodaje moraju da budu tako zamišljene i realizovane, da obezbjeđuju normalne uslove bezbjednosti, u smislu da ni „posrednici“ ni „korisnici“ ni ostala lica koja učestvuju na promociji, ne budu izloženi bilo kakvom riziku. Svaki način upotrebe robe ili usluga koji su predmet promocije, mora da sadrži i eventualno potrebna upozorenja vezana za bezbjednost.

Djeca i omladina

Član 39.

Akcija unapređenja prodaje ne smije biti usmjerena ka djeci i omladini mlađoj od 18 godina.

Odnosi sa zaposlenima kod drugih

Član 40.

Uslovi u akciji unapređenja prodaje moraju biti tako zamišljeni i provođeni, da poštuju lojalne odnose između zaposlenih i njihovih poslodavaca.

Prezentacija ponude „korisnicima“

Član 41.

Prezentacija ponude mora da stvori mogućnost „korisniku“ da uzme u obzir sve detalje vezane za promocionu ponudu, prije nego što se on odluči na kupovinu „glavnog proizvoda“.
Prezentacija posebno mora da obezbjedi precizne uslove u smislu na:
a) način korištenja, odnosno dobijanje promovisane ponude, na primjer uslove za dobijanje poklona ili premija, ili uslove za učestvovanje na konkursima;
b) vremenski rok koji mora biti utvrđen za dobijanje promovisane ponude, na primjer datum završetka konkursa;
c) svako ograničenje u pogledu geografske zone, u pogledu količine artikala za promociju i količine „dopunskih koristi“, kao i na svako drugo količinsko ograničenje. U slučaju konkretnog ograničenja neke od pomenutih količina, moraju se naznačiti mjere preduzete u cilju zamjene drugim, odgovarajućim proizvodima;
d) eventualno tražene dokaze o kupovini;
e) vrijednost svakog kupona ili markice koji se nude;
f) sve troškove, uključujući troškove transporta, isporuke ili poštanske troškove, kao i uslove plaćanja;
g) potpuno ime i adresa „inicijatora“;
h) adrese na koje treba slati reklamacije (ukoliko se ona razlikuje od one iz tačke g, gore navedene)

Prezentacija ponude posrednicima

Član 42.

Akcije unapređenja prodaje moraju biti prezentirane „posrednicima“ na takav način koji će im omogućiti da pravilno procijene vrijednost usluge ili drugih očekivanih davanja sa svoje strane, što čini i njihov lični doprinos promociji.

„Inicijator“ mora posebno da precizira:
a) način i uslove organizacije i odvijanja promotivne akcije, uključujući kalendar tih akcija i eventualna vremenska razgraničenja;
b) načine i sredstva putem kojih će promotivna akcija biti prezentirana distributerima i javnosti;
c) uslove učešća;
d) finansijske uslove učešća „posrednika“;
e) svaku posebnu administrativnu intervenciju „posrednika“, ako se takva očekuje.

 

Član 43.

Spoljna ambalaža koja sadrži artikle koji su predmet promovisane ponude, mora jasno da skrene pažnju na taj sadržaj, kao i da nosi datum zaključenja, odnosno vremenskog ograničenja ponude, tako da „posrednik“ bude u mogućnosti da izvrši kontrolu potrebnih zaliha tih proizvoda.

Posebne obaveze „inicijatora“

Član 44.

Sve akcije unapređenja prodaje moraju biti tako organizovane i provođene da pravovaljano uzimaju u obzir legitimne interese „posrednika“.
 

Član 45.

„Inicijator“ mora uvijek da dobije prethodnu saglasnost „posrednika“ ili njegovog odgovornog rukovodioca, ukoliko posebno želi da:
a) pozove radnike, zaposlene kod „posrednika“, da pruže svoje usluge u okviru promotivne akcije;
b) ponudi tim radnicima finansijsku ili drugu naknadu, odnosno nagradu za njihovu pomoć, odnosno za bilo kakav doprinos prodaji, koji je vezan za promotivnu akciju.

U slučaju kada se promovisanje ponuda vrši posredstvom sredstava javnih komunikacija, ili kad se takav prethodni sporazum ne može dobiti, treba jasno staviti do znanja da radnici prethodno moraju dobiti saglasnost svog poslodavca za učešće na promociji.

 

Član 46.

Svi proizvodi, uključujući i „dopunske koristi“, kao i sav ostali materijal vezan za promotivnu akciju, moraju biti isporučeni „posredniku“ u razumnom roku, u zavisnosti od vremenskog ograničenja važnosti promotivne ponude.

 

Član 47.

Sve akcije unapređenja prodaje koje zahtijevaju aktivnu saradnju „posrednika“ ili njegovih radnika, moraju biti zamišljene na takav način da ne nanesu štetu ugovorenim obavezama koje već postoje između „posrednika“ i „korisnika“.

Posebne obaveze „posrednika“

Član 48.

Svaka akcija unapređenja prodaje koja sadrži posebnu odgovornost „posrednika“ mora sa njihove strane da bude tako dobro vođena, da ne dođe do mogućnosti pojave nesporazuma u pogledu uslova, vrijednosti, ograničenja ili raspoloživosti artikala ili usluga koji čine predmet ponude na toj promociji.

Član 49.

Svaku akciju unapređenja prodaje prihvaćenu sa njegove strane, „posrednik“ mora da provodi lojalno i pošteno, kao i na najpogodniji način, zajedno sa svojim radnicima.

„Posrednik“ pri tom posebno mora da prihvati elemente plana i uslove za odvijanje promotivne akcije, koje je utvrdio „inicijator“. „Posrednik“ pri tom ne može da unosi nikakve promjene u već zaključene aranžmane, na primjer mijenjajući datum trajanja promocije, bez prethodnog sporazuma sa „inicijatorom“.

Lojalna konkurencija

Član 50.

Svaka akcija unapređenja prodaje mora biti zamišljena na takav način koji će značiti lojalnost u odnosu na konkurente i druge trgovce na tržištu proizvoda i usluga koji su predmet promocije.

 

Član 51.

Svaka akcija unapređenja prodaje koja podrazumijeva i poređenje sa nekim drugim proizvodom, kada je takvo poređenje dozvoljeno, ne smije stvarati lažnu sliku o kvalitetu i odgovarajućoj vrijednosti proizvoda koji se upoređuje.

Odgovornost

Član 52.

1. Prvenstvena odgovornost za provođenje promotivnih akcija, bez obzira na prirodu ili sadržaj tih akcija, uvijek pada na „inicijatora“.

2. Svako ko učestvuje u stvaranju koncepcije, organizaciji ili provođenju akcije unapređenja prodaje, odgovoran je u mjeri koja je srazmjerna njegovoj ulozi i mjestu u promociji, za poštivanje odredbi ovog Kodeksa u odnosu na „posrednike“, „korisnike“ i sve zainteresovane strane, kao i one koji to mogu da budu, u vezi sa akcijom unapređenja prodaje.

3. Na taj način, pored „inicijatora“, dužni su da poštuju Kodeks:
a) svaki praktičar ili konsultant u oblasti marketinga, svaka agencija za oglašavanje ili za unapređenje prodaje, odnosno njihovi podugovorači, koji daju određeni doprinos akciji unapređenja prodaje;
b) svaki posrednik koji učestvuje u promocionim aktivnostima;
c) svaki isporučilac „dopunskih koristi“ koje su uključene u akcije unapređenja prodaje.

 

Član 53.

Dokaz povjerljivih činjenica koji je neophodan da akcija unapređenja prodaje bude u skladu sa odredbama ovog Kodeksa, mora da bude na raspolaganju, ukoliko to traže ugovorni organi „samokontrole“ u smislu provođenja u život Kodeksa.

 

Član 54.

Nijedan „inicijator“, „posrednik“, praktičar u oblasti marketinga, konsultant ili zastupnik, urednik, vlasnik ili preduzetnik u sredstvima javnog informisanja, ne smije učestvovati u provođenju promocije koja je ocijenjena kao neprihvatljiva od nadležne i kompetentne organizacije „samokontrole“, zadužene za primjenu ovog Kodeksa.


9. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 55.

Ovaj Kodeks stupa na snagu danom donošenja.Sarajevo, 01.10. 2010.

Izvršni direktor za marketing FDS
Džejna Bajramović