18.11.2016
Obavještenje za dioničare

OBAVJEŠTENJE

o ponudi za preuzimanje dioničarskog društva Fabrike duhana Sarajevo

 

Obavještavaju se dioničari FDS d.d. da je dana 18.11.2016.g. u dnevnim novinama Oslobođenje i Dnevni Avaz objavljena ponuda za preuzimanje dioničarskog društva Fabrike duhana Sarajevo od strane ponuditelja CID Adriatic Investments GmbH.

 

Ponudu objavljena u dnevnim novinama Oslobođenje možete pogledati na ovom linku

 

 

06.10.2016

Na osnovu člana 26. Statuta Udruženja dioničara Fabrike duhana Sarajevo d.d. Upravni odbor Udruženja, na sjednici održanoj dana 03.10.2016. g. donio je odluku o sazivanju Skupštine Udruženja dioničara Fabrike duhana Sarajevo d.d., na osnovu čega se objavljuje slijedeće

 

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU SKUPŠTINE UDRUŽENJA DIONIČARA FABRIKE DUHANA SARAJEVO D.D. SARAJEVO

 

Obavještavaju se fizička lica, koja su po osnovu članstva stekli dionice u Udruženju dioničara Fabrike duhana Sarajevo d.d. Sarajevo, da će se Skupština Udruženja dioničara održati dana 10.10.2016. g. (ponedjeljak).

 

Skupština će se održati u prostorijama Fabrike duhana Sarajevo d.d. Pofalićka broj 5, Sarajevo.

 

Skupština počinje sa radom u 14:00 sati.

 

Dnevni red za Skupštinu Udruženja:

1. Izbor predsjednika Skupštine i imenovanje dva ovjerivača zapisnika

2. Usvajanje finansijskog izvještaja o poslovanju Udruženja dioničara Fabrike duhana Sarajevo d.d. Sarajevo zaključno sa danom 30.09.2016. godine

3. Donošenje odluka u vezi budućeg statusa Udruženja dioničara Fabrike duhana Sarajevo d.d.Sarajevo

 

Zapisničar na Skupštini je sekretar Udruženja.

 

UPRAVNI ODBOR
Udruženja dioničara FDS d.d.Sarajevo

 

30.08.2016
o isplati dividende

 

OBAVJEŠTENJE
ZA DIONIČARE „FABRIKE DUHANA SARAJEVO“ D.D. SARAJEVO
O ISPLATI DIVIDENDE

 

Dana 30.06.2016. godine održana je Skupština društva „FABRIKE DUHANA SARAJEVO“ d.d. Sarajevo, na kojoj je donijeta Odluka o isplati dividende iz 2015. godine.

 

Društvo će isplatiti dividendu u ukupnom iznosu od 1.473.968,80 KM, odnosno 1,15 KM po dionici, prema listi vlasnika vrijednosnih papira Fabrike duhana Sarajevo d.d. Sarajevo dobivenoj iz Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH (RVP-a), na dan donošenja Odluke o isplati dividende.

 

U cilju realizacije Odluke o isplati dividende pozivaju se dioničari FDS d.d. Sarajevo, da FDS-u radi isplate dividende dostave sljedeću dokumentaciju:

 

Za fizička lica iz Bosne i Hercegovine:

- kopija lične/osobne karte,

- kopija kartice kod poslovne banke u BiH (broj transakcijskog računa za uplatu dividende),

- kontakt telefon.

 

Za pravna lica iz Bosne i Hercegovine:

- izvod registracije pravnog lica kod nadležnog suda, kopija identifikacijskog broja,

- dopis sa brojem transakcijskog računa kod poslovne banke u BiH, ovjeren od strane pravnog lica,

- kopija lične/osobne karte ovlaštenog lica za zastupanje pravnog lica,

- kontakt telefon.

 

Fizička i pravna lica iz inostranstva pored naprijed navedenih identifikacionih dokumenata trebaju dostaviti i instrukcije za plaćanje (adresu primaoca, naziv banke, broj računa, SWIFT i IBAN code).

 

Dokumenataciju potrebnu za isplatu dividende dioničari trebaju dostaviti na adresu:

Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo (FDS d.d. Sarajevo) ul. Pofalićka 5, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

 

Isplata dividende izvršit će se po prijemu tražene dokumentacije, a u skladu sa odlukom Skupštine.

 

Dioničarima koji ne donesu potrebnu dokumentaciju za isplatu, dividenda se ne može isplatiti pa po tom osnovu FDS neće snositi nikakvu odgovornost i obaveze.

 

Za sve dodatne informacije, dioničari FDS d.d. Sarajevo, mogu se obratiti na telefone broj: +387 33 278 995, 033 278 865, fax broj: +387 33 278 943 ili na e-mail adresu: finansije@fds.ba

14.07.2016

Dana 30.06.2016.g. održana je redovna Skupština dioničkog društva Fabrike duhana Sarajevo d.d. Sarajevo.

 

Na Skupštini su:

 

- usvojene izmjene i dopune Statuta FDS d.d. kao i prečišćeni tekst Statuta FDS d.d., usklađivanje sa odredbama Zakona o privrednim društvima;

 

- usvojen godišnji finansijski izvještaj o poslovanju Fabrike duhana Sarajevo d.d. za 2015.g. sa izvještajem nezavisnog revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora;

 

- izvršena raspodjela dobiti iz 2015.g. te donesena odluka o isplati dividende iz 2015.g. u iznosu od 1,15 KM po dionici

 

- ovlašten je Nadzorni odbor FDS d.d. za izbor vanjskog revizora;

 

- razrješeni vršioci dužnosti 2 člana Nadzornog odbora FDS d.d. ispred državnog kapitala radi isteka mandata na koji su bili imenovani;

 

- imenovani za vršioce dužnosti 2 člana Nadzornog odbora FDS d.d. ispred državnog kapitala na period do okončanja konkursne procedura, odnosno najduže 90 dana.

 

21.06.2016

Na osnovu člana 231 Zakona o privrednim društvima (Sl.novine F BiH broj 81/15) na prijedlog ovlaštenog dioničara Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj dana 20.06.2016.g. utvrdio je dopune dnevnog reda, na osnovu čega se objavljuje slijedeće

 

O B A V J E Š T E NJ E
O DOPUNI DNEVNOG REDA REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA FABRIKE DUHANA SARAJEVO D.D. SARAJEVO SAZVANE ZA DAN 30.06.2016.G.

 

Obavještavaju se dioničari Fabrike duhana Sarajevo d.d. da se dopunjava dnevni red redovne Skupštine društva Fabrike duhana Sarajevo d.d. Sarajevo sazvane za dan 30.06.2016.g. na način da se uvrštavaju tačke dnevnog reda 7. i 8. koje glase:

 

7. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Fabrike duhana Sarajevo d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala radi isteka perioda na koji su imenovani.

 

8. Donošenje odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Fabrike duhana Sarajevo d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala.

 

Predsjednik Nadzornog odbora
Kemal Bektešević, dipl.ing. s.r.

06.06.2016

Na osnovu člana 229 i 230 Zakona o privrednim društvima (Sl.novine F BiH broj 81/15) Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj dana 25.05.2016.g. donio je odluku o sazivanju redovne Skupštine društva Fabrike duhana Sarajevo d.d., na osnovu čega se objavljuje slijedeće

 

O B A V J E Š T E NJ E

O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA FABRIKE DUHANA SARAJEVO D.D. SARAJEVO

 

Obavještavaju se dioničari Fabrike duhana Sarajevo d.d. da će se redovna Skupština dioničara Fabrike duhana Sarajevo d.d. održati dana 30.06. 2016.g. (četvrtak)....više>>