08.06.2018

Na osnovu člana 229.,i 230. Zakona o privrednim društvima (Sl.novine F BiH broj 81/15) Nadzorni odbor Društva saziva redovnu Skupštinu društva Fabrike duhana Sarajevo d.d., te objavljuje slijedeće

OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA FABRIKE DUHANA SARAJEVO D.D. SARAJEVO

 

Obavještavaju se dioničari Fabrike duhana Sarajevo d.d. da će se redovna Skupština dioničara Fabrike duhana Sarajevo d.d. održati dana 29.06. 2018.g. (petak).
Skupština će se održati u Sarajevu u prostorijama Fabrike duhana Sarajevo d.d, Pofalićka broj 5, Sarajevo.
Skupština počinje sa radom u 10,00 sati.
 
I  Dnevni red za Skupštinu Udruženja:
1. Izbor predsjednika Skupštine i imenovanje dva ovjerivača zapisnika
2. Donošenje odluke o smanjenju kapitala povlačenjem vlastitih dionica
3. Usvajanje izmjena Statuta Društva
4. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Fabrike duhana Sarajevo d.d. za 2017.g. sa finansijskim izvještajem, Izvještajem nezavisnog revizora za 2017., Odbora za reviziju za 2017. i Nadzornog odbora za 2017.
5. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz 2017.g.
6. Donošenje odluke o sticanju vlastitih dionica Društva
7. Izbor vanjskog revizora za 2018.g.
Utvrđivanje kvoruma i rezultate glasanja na Skupštini vršit će Odbor za glasanje u sastavu: Šefto Kurtović-predsjednik, Alen Brzina-član i Dario Jeraj-član.
 
II Izmjene dnevnog reda i prijedloga odluka
Dioničar, punomoćnik dioničara ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i / ili pripremljenih prijedloga odluka za Skupštinu, a u roku od osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.
 
III  Način postupka prijave za učešće, davanje punomoći i utvrđivanje zastupljenosti i glasanja na Skupštini.
U radu i odlučivanju Skupštine mogu učestvovati svi dioničari društva u skladu sa zakonom, lično ili putem punomoćnika po osnovu pisane punomoći, potpisane od strane davaoca i primaoca punomoći. 
Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, neposrednom predajom ili preporučenom poštom na adresu: Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo, Pofalićka br. 5, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.
Prijava se podnosi u pisanom obliku, sa sadržajem utvrđenim u obrascu koji je dostupan na gore navedenoj adresi, u prostoriji određenoj za prijem prijava, a uz prijavu se obavezno prilaže fotokopija isprave za identifikaciju (lična karta ili pasoš) podnosioca prijave.
Podnosiocu uredne prijave Odbor za glasanje će izdati potvrdu o prijavi za učešće na Skupštini, koja je obavezna isprava za utvrđivanje ovlaštenog prisustva i zastupljenosti dioničara na Skupštini, te je dioničar ili punomoćnik dioničara dužan istu potvrdu, uz predočenje isprave za identifikaciju, predati Odboru za glasanje u prostorijama određenim za održavanje Skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određnog za početak Skupštine.
Glasanje će se vršiti putem glasačkih listića, koji će biti dati u materijalu za svakog prijavljenog dioničara ili punomoćnika, tako što će se zaokruživati riječi za ili protiv prijedloga odluka po tačkama dnevnog reda.
 
IV   Uvid u materijale za Skupštinu
Od prvog  narednog dana po objavljivanju ovog obavještenja do dana održavanja Skupštine, dioničar ili punomoćnik dioničara ima pravo uvida u materijale pripremljene za Skupštinu. 
Uvid u materijale pripremljene za Skupštinu može se izvršiti neposredno u sjedištu Fabrike duhana Sarajevo d.d. Sarajevo, Pofalićka 5 kod sekretara Društva. 
 
Predsjednik Nadzornog odbora
Alexander Walther, M. Sc.